วัฒนธรรมในสวิสเซอร์แลนด์

วัฒนธรรมศาสนาและภาษา

ศาสนา

โรมันคาทอลิก (48%), โปรเตสแตนต์ (44%), อื่น ๆ (8%)

ภาษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

เยอรมัน (64% ของประชากร) ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก, ฝรั่งเศส (20%) ในทางทิศตะวันตกและอิตาลี (7%) ในภาคใต้ Romansch (1%)